Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Library Welcome

Проект "InfoSauattylyq" реализуется на базе библиотеки Назарбаев Университета при поддержке Фонда социального развития АОО "Назарбаев Университет"

Цель проекта:

 • содействие сотрудничеству в области медийной и информационной грамотности (далее - МИГ) между казахстанскими высшими учебными заведениями.

Продолжительность проекта: 

 • Октябрь 2021 г. - Апрель, 2022 г. 

Вузы-партнеры:

 • Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби
 • Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
 • Университет НАРХОЗ
 • Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати
 • Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева
 • Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова 
 • АОО “Назарбаев Университет"
Перейти на сайт проекта 

"Назарбаев Университеті" ДББҰ-ның Әлеуметтік даму қорының "InfoSauattylyq" жобасын Назарбаев Университеті кітапханасы жүзеге асырады. 

Жоба мақсаты: 

 • Қазақстан жоғары оқу орындары арасындағы медиа және ақпараттық сауаттылық саласы бойынша ынтымақтастықты нығайту.

Жоба міндеттері:

 • жобаны іске асыруға мүдделі тараптарды тарту;
 • серіктес университеттердің студенттері мен кітапханашыларына МАС туралы сапалы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету;
 • жоба нәтижелерін дамыту және тарату.

Жобаның ұзақтығы:

 • Қазан 2021 ж. - Сәуір 2022 ж.
  2021 ж. 

Серіктес университеттер:

 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
 • С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
 • НАРХОЗ университеті
 • М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
 • М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті 
 • А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті
 • “Назарбаев Университет" ДББҰ


The project "InfoSauattylyq" is being implemented at Nazarbayev University library and supported by NU Social Development Fund.

Goal:

 • contribute to the collaboration among higher education institutions in Kazakhstan in the field on media and information literacy (MIL).

Timeline: 

 • October 2021 - April 2022 

Partners:

 • Al-Farabi Kazakh National University
 • Kazakh State Agrotechnical University
 • Narxoz University
 • M.Kh.Dulaty Taraz Regional University
 • North Kazakhstan State University
 • Kostanay State University
 • Nazarbayev University
Library Homepage Facebook Youtube Instagram Twitter Telegram E-mail